BIBLIOGRAFIE

O B S A H: Monografie | Kapitoly v knihách a sbornících | Vybrané články | Ceny a granty

 

Monografie

2008 Insolvenční právo, monografie/učebnice, ASPI Wolters Kluwer, Praha, ISBN 978-80-7357-329-4

 

 

 

 

2005 Kuponová privatizace a její vlivy na řízení a financování českých akciových společností, monografie, Nakladatelství Karolinum, Praha, ISBN 80-246-1012-4

 

 

 

Kapitoly v knihách a sbornících

2013

Autor kapitoly ohledně České republiky ve Faber, D., Vermunt, N., Kilborn, J., Van der Linde, K., (eds.), Treatment of Contracts in Insolvency, (Oxford International and Comparative Insolvency Law Series), Oxford University Press (v tisku)

Autor výkladu k zajištění dluhů v novém občanském zákoníku ve Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník, Věcná práva, Komentář , C.H. Beck, Praha (v tisku)

2012

Editor a autor kapitoly ohledně České republiky ve Faber, D., Vermunt, N., Kilborn, J., Richter, T. (eds.), Commencement of Insolvency Proceedings (Oxford International and Comparative Insolvency Law Series), Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0-19-964422-3

 

2009

Autor kapitoly ohledně České republiky, in Kortmann, S., Hayton, D., Faber, D., Reid, K., Biemans, J., (eds), Towards an EU Directive on Protected Funds, Kluwer, Deventer, 2009

2006

Mezi smlouvou, vlastnictvím a korporací: právní úprava trustu v návrhu nového občanského zákoníku, in Štenglová, I. (ed.), Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám, Aleš Čeněk, Plzeň, 2006

2005

Autor kapitoly ohledně České republiky, in Marshall, J., (General Editor), European Cross Border Insolvency, Allen & Overy, LLP, Sweet & Maxwell, London, 2005

Vybrané články

2013

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - zástavní právo, Obchodněprávní revue 9/2013

Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku - základní otázky a obecná ustanovení, Obchodněprávní revue 7-8/2013

We (don't) know who you are: "known creditors" under Article 40 of the European Insolvency Regulation (Sahin v. QSN24h) , Insolvency Intelligence 5/2013

Koho chléb jíš, toho píseň zpívej: konflikty vznikající při propojení právní praxe s právní teorií, publikováno v Právník, 2/2013

2011

Verification and contesting of creditors' claims: Constitutional limits in the Czech Insolvency Code (in Re Bohemia Crystalex), publikováno v Parry, R. (ed), The Reform of International Insolvency Rules at European and National Level, Papers from INSOL Europe Academic Forum/Milan Law School Joint Insolvency Conference, Milan 31 March - 1 April 2011, INSOL Europe, Nottingham, Paris, 2011, též International Insolvency Law Review (2/2013)

Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní empirická pozorování a náčrt trendů, publikováno v Ekonomika a Management, Vysoká škola ekonomická v Praze, 3/2011

Reorganizing Czech Businesses: A Bankruptcy Law Reform under a Recession Stress-Test, publikováno v International Insolvency Review, Volume 20, Issue 3, Winter 2011, p. 245-254

Tunneling: the effect - and the cause - of bad corporate law, publikováno v Columbia Journal of European Law, 17 Colum. J. Eur. L. 23 (2011)

2010

Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona - základní empirická pozorování, publikováno v Obchodněprávní revue 11/2010

2009

Anti-crisis measures in the Czech Republic, publikováno v Eurofenix, Autumn 2009

Insolvenční zákon v roce dva: první statistické údaje a jejich prozatimní interpretace, publikováno v XVII. Karlovarské právnické dny, Linde, Praha, 2009 a dále v Jurisprudence 6/2009

Reconciling the European Registered Capital Regime with Modern Corporate Reorganization Law: Experience from the Czech Insolvency Law Reform, publikováno jako IES Occasional Paper 1/2009 a dále v European Company and Financial Law Review 2-3/2009

O logice a limitech korporačního práva: srovnávací pohled, publikováno v Právní rozhledy 1/2009

2008

O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy, publikováno v Právní rozhledy 23/2008

Reorganizace podle insolvenčního zákona - 1. a 2. část, publikováno v Právní rozhledy 13 a 14/2008

Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva, publikováno jako IES Working Paper 5/2008 a dále v Právník 3/2009

2007

Obchodní společnost jako osoba blízká - několik poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu, publikováno v Právní rozhledy 15/2007

Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu, publikováno v Právní rozhledy 3/2007

Naše různá vlastnická práva: ústavněprávní (a jiné) poznámky ke stanovisku NS Cpjn 201/2005, publikováno v Jurisprudence 1/2007

2006

Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly, publikováno v Justičná revue 3/2007

Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění, publikováno v Právní rozhledy 21/2006

One Flight over Czech Security Interests: Priorities and other Monsters of Post-Transformation Debtor/Creditor Law, publikováno jako IES Occasional Paper 3/2006

Rozsudek ve věci Eurofood: středisko hlavních zájmů insolventní obchodní společnosti, publikováno v Jurisprudence 6/2006

Two (Further) Possible Explanations of the Secured Debt Puzzle: A Note, publikováno v Acta Oeconomica Pragensia 2/2006

The New Czech Insolvency Act - New Insolvency Regime for Czech Corporate Debtors and their Creditors, publikováno v Journal of International Banking and Financial Law, Vol. 21/ No. 6, June 2006

Nad judikátem Nejvyššího soudu ohledně ručení v rámci koncernu, publikováno v Právní rozhledy 9/2006

2005

Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona - 1. a 2. část, publikováno v Právní fórum 11 a 12/2005

Slovenská rekodifikace insolvenčního práva: několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na divokou kartu), publikováno v Právní rozhledy 20/2005 a Justičná revue 12/2005 a 1/2006

The Slovak Insolvency Law Reform 2005, publikováno v Journal of International Banking and Financial Law, Vol. 20/ No. 7, July/August 2005

2004

Rekodifikace českého insolvenčního práva - obecná východiska reformy a problémy ministerského návrhu, publikováno v Právní fórum 5/2004

Zástavní právo k podniku z pohledu teorie a praxe dluhového financování - 1. a 2. část, publikováno v Právní rozhledy 3 a 4/2004

2002

The Devil in the Detail, publikováno v The European Lawyer, No. 16/March 2002

Ceny a granty

2010

Nadace Hugo Grotius

Grant na druhé vydání knihy "Insolvenční právo"

Grantová agentura ČR

Grant "Institutional Responses to Financial Markets Failure" GAČR 403/10/1235 (2010-2014), vedoucí výzkumného týmu

2008

Financial Times Innovative Lawyers 2008

Ocenění za přínos rekodifikaci českého insolvenčního práva (říjen 2008)

Edwin Coe Prizes for Outstanding Legal Scholarship

Druhá cena, uděleno Akademickým fórem mezinárodní organizace INSOL Europe za knihu "Insolvenční právo", ASPI, Praha, 2008

 

(nahoru)